1. Organizatorem zajęć Szkółki Tenisowej jest firma Tenis MTP Karczunkowska.

2. Regulamin Szkółki Tenisowej MTP Karczunkowska, zwany dalej Regulaminem MTP, ma na celu określenie zasad działania szkółki tenisa ziemnego.

3. Zasady zawarte w Regulaminie MTP dotyczą wszystkich zajęć organizowanych przez szkółkę tenisową MTP Karczunkowska.

4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu MTP, Regulaminu klubu, Regulaminu kortów, na którym odbywają się zajęcia oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa i sportu.

5. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy (tenisowy) oraz obuwie tenisowe dostosowane do nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia (podeszwa buta w „jodełkę”).

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem zajęć. Wszelkie zmiany na prośbę Uczestnika dokonywane są od kolejnego okresu rozliczeniowego.

7. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (60 minut).

8. Podstawową jednostką rozliczeniową jest jedna godzina treningowa zawierająca opłatę za kort oraz wynagrodzenie trenera, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9. Opłaty za zajęcia w szkółce tenisowej naliczane są w systemie: wrzesień – (1 m-c), październik - grudzień (3 m-ce), styczeń - marzec (3 m-ce), kwiecień – czerwiec (3 m-ce) wg aktualnego cennika.

10. Opłaty za zajęcia w szkółce tenisowej są płatne z góry. Opłaty należy uiścić do 10 dnia pierwszego miesiąca kolejnego okresu rozliczeniowego bezpośrednio w recepcji Klubu gotówką, kartą lub przelewem bankowym na konto klubu:
Małgorzata Patelka
Tenis MTP Karczunkowska
ul. Hugona Steinhausa 2 m 10
02-747 Warszawa
Konto: Pekao SA, nr 70 1240 6410 1111 0000 4604 1124

11. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, opłata za zajęcia zostaje przeniesiona na kolejny okres.
12. Podczas dni ustawowo wolnych od pracy treningi nie odbywają się.

13. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.

14. Odrobienie zajęć w innej grupie treningowej w terminie i grupie wskazanej przez Klub, możliwe jest w przypadku poinformowania recepcji Klubu o nieobecności dziecka przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Uczestnik zajęć grupowych ma możliwość odrobienia 1 zajęć treningowych w miesiącu.

15. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania recepcji Klubu o nieobecności, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Uczestnik zajęć nie będzie ponosił żadnych kosztów. Natomiast odwołanie zajęć w dniu treningu jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za kort i trenera.

16. Rezygnacje z udziału w zajęciach grupowych przyjmowane są przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

17. Ze względu na bezpieczeństwo, niepełnoletni Uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).
18. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach lub obozach, proszone są o przekazanie tej informacji właścicielom Klubu.

19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zajęć, pozostawione na terenie obiektu.

20. Szkółka tenisowa MTP Karczunkowska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu MTP.

21. Uczestnictwo w zajęciach szkółki tenisowej MTP Karczunkowska równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu MTP.

22. Nie przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie MTP może skutkować wykluczeniem z zajęć.