1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren klubu Tenis MTP Karczunkowska zapoznała się postanowieniami obowiązujących Regulaminów i zobowiązała się do ich bezwzględnego przestrzegania.

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie klubu Tenis MTP Karczunkowska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów BHP oraz zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

3. Klienci proszeni są o każdorazowe zgłoszenie się do Recepcji klubu Tenis MTP Karczunkowska po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.

4. Korzystanie z kortów tenisowych jest możliwe wyłącznie w godzinach otwarcia Tenis MTP Karczunkowska, tj. 8:00 – 22:00.

5. Wejście do części sportowej możliwe jest wyłącznie w dostosowanym do tego obuwiu i w kompletnym i estetycznym stroju.

6. Klub Tenis MTP Karczunkowska zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na boisko osób posiadających nieodpowiednie obuwie bez konieczności zwrotu opłaty za wynajem boiska.

7. Na terenie całego klubu Tenis MTP Karczunkowska obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przez klienta broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, noży, niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób oraz wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu, jazdy na rowerze lub deskorolce i używania wulgaryzmów.

8. Na terenie kortów tenisowych zabrania się spożywania posiłków i alkoholu, jak również wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, takich jak: szklane butelki, puszki, kubki itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.

9. Na terenie sali recepcyjnej klubu Tenis MTP Karczunkowska obowiązuje bezwzględny zakaz przebierania się i prowadzenia zabaw sportowych (kopania, odbijania piłki itp.).

10. Obsługa klubu Tenis MTP Karczunkowska zastrzega sobie prawo do wyproszenia klienta, który zachowuje się niekulturalnie lub nie przestrzega zasad Regulaminu.

10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk,
wszelkich urządzeń oraz innego mienia klubu Tenis MTP Karczunkowska, jak również szkody wandalizmu odpowiadają korzystający. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

11. Za wypożyczony sprzęt sportowy z klubu Tenis MTP Karczunkowska w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia, odpowiedzialność materialna wynosi 100% wartości nowego sprzętu (nie dotyczy zerwania naciągu w rakietach). Przy wypożyczeniu sprzętu należy pozostawić w recepcji w depozycie dokument tożsamości, który odbiera się przy zwrocie pobranego sprzętu.

12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą opiekunowie prawni.

13. Klub Tenis MTP Karczunkowska nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni klubowej i na terenie kompleksu.

14. Na terenie klubu Tenis MTP Karczunkowska obowiązuje zakaz akwizycji. Wszelkie materiały reklamowe mogą być eksponowane tylko i wyłącznie za zgodą właściciela klubu Tenis MTP Karczunkowska.

15. Grający korzystają z infrastruktury na własne ryzyko i odpowiedzialność.

16. Klub Tenis MTP Karczunkowska nie odpowiada za urazy i kontuzje powstałe wskutek złego przygotowania fizycznego graczy, niewłaściwego korzystania z boisk oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

17. Klub Tenis MTP Karczunkowska zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji boisk z powodów konserwacji lub napraw obiektu, oraz rozgrywania turniejów i imprez sportowych. Klienci zostaną poinformowani o tym drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez tablicę informacyjną na terenie klubu.

18. Każdy gość klubu wypełniając formularz na stronie internetowej, ankietę lub podając swoje dane w recepcji klubu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez firmę Tenis MTP Karczunkowska oraz – wybranych partnerów klubu (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Każdy gość ma dostęp do swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub też wykreślenie z bazy kontaktów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

19. Każdy gość klubu udziela firmie Tenis MTP Karczunkowska nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć lub materiałów audiowizualnych zrobionych na terenie klubu Tenis MTP Karczunkowska, ze swoim wizerunkiem bez konieczności ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć lub materiałów audiowizualnych, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu promocji działań zgodnych z prowadzoną przez klub Tenis MTP Karczunkowska działalnością.

20. Klub MTP Karczunkowska ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.

21. Wszelkie skargi, uwagi oraz wnioski prosimy zgłaszać obsłudze obiektu lub w recepcji. 

22. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boisk, wszelkich urządzeń oraz innego mienia klubu Tenis MTP Karczunkowska, jak również szkody wandalizmu odpowiadają korzystający. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.